Pelajaran 74 : Serial Baca Kitab Tak Berharokat (bagian 12)

 

Semua kata yang berkududukan sebagai Subyek (Pelaku) atau Fa’il dalam kalimat / ayat, maka huruf terakhirnya dibaca Dhammah.

misal,


Allah berfirman, qaala-lLaah[u]

قال اللهُ

Allah sebagai Subyek.


Ustadz sudah masuk, dakhala-l-ustadz[u]

دَخَلَ الأُسْتَاذُ

al Ustadz[u] sebagai Subyek


Dokter menyuntik pasien, haqana-th-thabiib[u] al mariidha

حَقَنَ الطَّبِيْبُ المَرِيْضَ

ath Thabiib[u] sebagai Subyek

Sekarang jangan ragu lagi ya, kalau sudah memastikan sebuah kata sebagai Subyek (pelaku) atau Fa’il dalam kalimat, maka bacaan akhir katanya Dhammah. OK

 

Pelajaran 73: Serial Baca Kitab Tak Berharokat (bagian 11)

Rahasia kesebelas:

Semua kata yang karakteristiknya seperti ini:

– Huruf WAW di huruf kedua
– ALIF di huruf tengah
– Totalnya ada 5 huruf

 

seperti ini: 👇🏻
خواطر
maka bacaannya adalah : khawaathir

demikian juga dengan kata-kata di bawah ini:

 

ثوابت, عوامل, توابع, خوارج, جوامع, رواتب
bacanya jangun ragu, pasti begini:

tsawaabit
‘awaamil
tawaabi’
khawaarij
jawaami’
rawaatib

semua kata berjenis ini biasanya bermakna JAMAK, Plural.

Sila tebar manfaat ilmu ini.

Wassalaam

 

Pelajaran 72: Serial Baca Kitab Tak Berharokat (bagian 10)

Rahasia kesepuluh:

Semua kata yang karakteristiknya seperti ini:

– Ada ALIF LAM
– Huruf pertamanya TA
– Totalnya ada 4 huruf (selain ALIF LAM)

 

seperti ini: 👇🏻
التشكر
maka bacaannya adalah : at tasyakkuru atau tasyakkur

demikian juga dengan kata-kata di bawah ini:

 

التهجد, التقرب, التشبه, التمدن, التجسس
bacanya jangun ragu, pasti begini:

at Tahajjud
at Taqarrub (mendekat)
at Tasyabbuh (menyerupai)
at Tamaddun (berkehidupan di kota, maju, modern)
at Tajassus (memata-matai)

Sila tebar manfaat ilmu ini.

Wassalaam

 

 

Pelajaran 71: Serial Baca Kitab Tak Berharokat (bagian 9)

Rahasia kesembilan:

Semua kata yang karakteristiknya seperti ini:

– terdiri dari 5 huruf
– huruf pertamanya TA
– huruf kedua sebelum terakhirnya YA
– huruf terakhirnya TA Marbuthah

seperti ini:
تربية
maka bacaannya adalah : tarbiyatun atau tarbiyah

demikian juga dengan kata-kata di bawah ini:

توصية، تولية، تورية، تنمية، تصفية، تلبية

bacanya jangun ragu, pasti begini:

Tawsiyah (pemberian wasiat)
Tawliyah (pemberian izin sebagai wali)
Tawriyah (berkilah)
Tanmiyah (pengembangan)
Tasfiyah (pemurnian)
Talbiyah (ucapan Labbaykallahumma labbayk)

 

Sila tebar manfaat ilmu ini.

Wassalaam

 

Pelajaran 70 : Serial Baca Kitab Tak Berharokat (bagian 8)

Rahasia kedelapan:

Semua kata yang karakteristiknya seperti ini:

– terdiri dari 6 huruf
– huruf ketiganya ALIF
– huruf kedua sebelum terakhirnya YA,

seperti ini:
مفاهيم

maka bacaannya adalah : mafaahiimu atau mafaahiim

demikian juga dengan kata-kata di bawah ini:

 

مقاييس, أحاديث, قوارير, قوانين

bacanya jangun ragu, pasti begini:

maqaayiis (standar-standar)
ahaadiits (hadits-hadits)
qawaariir (kaca-kaca)
qawaaniin (undang-undang)

 

semuanya bermakna Jamak (plural)

~~~
~~~

Sila tebar manfaat ilmu ini.

Wassalaam

 

Pelajaran 69 : Serial Baca Kitab Tak Berharokat (bagian 7)

Rahasia ketujuh:

Semua kata yang karakteristiknya seperti ini:
– terdiri dari 7 huruf
– huruf pertama dan kelimanya adalah ALIF
– huruf terakhirnya adalah Ta Marbuthah

seperti ini: 👇🏻
استقامة

maka bacaannya adalah : istiqaamatun atau istiqaamah

demikian juga dengan kata-kata di bawah ini:

 

استراحة, استغاثة, استخارة

bacanya jangun ragu, pasti begini:
istiraahah
istigaatsah
istikhaarah

~~~
~~~

Sila tebar manfaat ilmu ini.

Wassalaam

 

Pelajaran 68 : Serial Baca Kitab Tak Berharokat (bagian 6)

Rahasia keeenam:

Semua kata yang karakteristiknya seperti ini:

– terdiri dari 5 huruf
– huruf pertama dan keTIGAnya adalah ALIF
– huruf terakhirnya adalah Ta Marbuthah

seperti ini:
اقامة

maka bacaannya adalah : iqaamatun atau iqaamah

demikian juga dengan kata-kata di bawah ini:
اجارة, اجازة, ارادة, اشارة, امامة, امارة,

bacanya jangun ragu, pasti begini:
ijaarah
ijaazah
iraadah
isyaarah
imaamah
imaarah

~~~
~~~

Sila tebar manfaat ilmu ini.

Wassalaam

 

Pelajaran 66: Serial Baca Kitab Tak Berharokat (bagian 4)

Rahasia keempat:

4. Perhatikan Pola / Pattern ini:

a. maf’ul, مَفْعُوْلٌ

dan ini:

b. faa’il, فَاعِلٌ

Kata-kata berikut ini dibaca mengikuti pola point “a”

معلوم, معمور, مسبوق, مخلوق

tepat sekali, bacaannya adalah ma’lum, ma’mur, masbuq, dan makhluq

 

Adapun kata-kata berikut ini bacaan harokatnya seperti pola point “b”
عالم, فاتح, ناصر, ظالم

bacaannya ‘alim, fatih, nashir, zhalim

~~~

Sila tebar manfaat ilmu ini.

Wassalaam

Pelajaran 65: Serial Baca Kitab Tak Berharokat (bagian 3)

Rahasia ketiga:

3. Perhatikan Pola / Pattern ini:

a. taf’iil, تَفْعِيْلٌ

dan ini:

b. istif’al, اِسْتِفْعَالٌ

Kata-kata berikut ini dibaca mengikuti pola point “a”
تعليم, تسبيح, تقدير, ترتيب, تعمير

ya, benar, bacaannya adalah ta’lim, tasbih, taqdir, tartib, ta’mir (memakmurkan)

Adapun kata-kata berikut ini bacaan harokatnya seperti pola point “b”
استغفار, استقلال, استنجاء, استمرار

betul sekali, bacaannya istigfar, istiqlal (independence), istinjaa`, istimrar (continue)

~~~

Sila tebar manfaat ilmu ini.

Wassalaam